بیان دیدگاه

تقویم کاشتنی/ علی پزشک


شما درحال خواندن مطلبتقویم کاشتنی/ علی پزشکهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

گاهی دغدغه بازگشت به طبیعت منجر به خلق آثار متفاوتی از سوی طراحان می شود. طراحی، ساخت و تولید محصولی زیست محیطی که به دور از هرگونه تخریب، درصدد جبران بخش کوچکی از آسیب های وارد بر طبیعت را دارد ایده ای است که در پست امروز به آن پرداخته ایم.
« تقویم کاشتنی پروژه‌ای است که بر مبنای قابلیت‌های کاغذگری طهران در ساخت کاغذ دست‌ساز طراحی شد. عنصر اصلی کار، کاغذ بذردار است که از اضافات کاغذهای ماشینی و با افزودن بذر گل یا سبزی به خمیر کاغذ ساخته می‌شود. با کاشتن این کاغذ، بذرها سبز می‌شوند و الیاف کاغذ پوسیده و به طبیعت برمی‌گردند. طراحی گرافیک کار، اشاره‌هایی به گذشته دارد که به نظرم در دوره جدیدی که وارد آن می‌شویم (یا شاید شده‌ایم) معنا پیدا می‌کند. از نوشتن مناسبت‌ها و تعطیلات صرفنظر کرده ام تا چرخه‌های طبیعت، ماه و سال پررنگتر باشد. بخاطر توجه و تمرکز این کار بر طبیعت و دوستدار محیط زیست بودن، در بسته‌بندی از نایلون استفاده نشده و کیسه‌ای از جنس پارچه متقال برای بسته بندی طراحی شد. برای تگ دوخته شده روی کیسه‌ها از کاغذهای ساقه برنج کاغذگری استفاده شده است. همچنین رنگ پایه چوبی تقویم با مواد طبیعی رنگ آمیزی شده است.»

علی پزشک، متولد ۱۳۵۷ است. او لیسانس مهندسی سخت‌افزار از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران است اما در شاخه هایی متفاوت از رشته تحصیلی اش فعالیت می کند. برنده دیپلم افتخار سرو نقره‌ای ۹۰، طراحی و اجرای کتاب کاغذهای دست‌ساز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، راه‌اندازی کارگاه سرامیک دست‌ساز دفتر طرح پرگار، راه‌اندازی کارگاه کاغذگری طهران و استخراج فونت سينما از پوسترهاى سينمايى، از جمله فعالیت های او هستند.
2 1 43 51501004_615321385293196_1724068162869016607_o 12377809_615321655293169_4261999709595205325_o 12888549_615321525293182_5996199705368822508_o 12891669_615322375293097_4941994392190062740_o


تقویم کاشتنی/ علی پزشک

بیان دیدگاه

مسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی شانگهای چین


شما درحال خواندن مطلبمسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی شانگهای چینهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

0789


فراخوان نمایشگاه بین‎المللی کتاب کودک شانگهای (China Shanghai International Children’s Book Fair (CCBF با عنوان مسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی شانگهای چین از تمام تصویرگران و هنرمندان سراسر دنیا برای شرکت در این مسابقه دعوت به عمل آورد.

شرایط شرکت در مسابقه:
– شرکت‎کنندگان به عنوان خالق آثار شناخته می‎شوند.
– شرکت‎کنندگان تعهد می‎کنند که حقوق معنوی آثار متعلق به آنهاست.
– شرکت‎کنندگان تمام مسـئولیت و تعهـدات مربـوط بـه اختلافـات احتمالی دربـارۀ حقـوق معنـوی آثـار را بـر عهـده می‎گیرنـد.
– در صـورت بـروز اختـلاف جـبران خسـارتهای برگزارکننـده در اثـر هرگونـه اختـلاف در مـورد حقـوق معنـوی بـر عهـده شرکت‎کنندگان اسـت. برگزارکننـده می‎توانـد در صـورت بـروز اختـلاف دربـارۀ حقـوق معنـوی آثـار، آنهـا را از نمایشگاه خـارج کنـد و چنانچـه ایـن اختـلاف پـس از اهـدای جوایـز بـروز کنـد، جایـزۀ اهدایـی را ملقـی اعـلام کند.
– شرکت‎کنندگان موافقــت می‎کننــد کــه آثــار توســط برگزارکننــده بــه نمایــش درآیــد و در صــورت لــزوم بــه شــکل کاغــذی یــا دیجیتــال منتشــر شــود. برگزارکننــده می‎توانــد آثــار و اطلاعــات مربوطــه را بــرای نمایشگاه عمومــی اســتفاده کنــد.
– برگزارکننـده تضمیـن می‎کنـد کـه آثـار در زمـان نمایـش آسـیب نبیننـد یـا مفقـود نشـود ولـی خسـارتهای در زمـان ارسـال را بــر عهــده نمی‎گیــرد.
مسابقه در دو بخش: الف. کتاب‎های تصویری و ب. کتابهای کیمیک استریپ برگزار می‎شود.
شرکت‎کنندگان می‎تواننـد در هـر دو بخـش شرکت کننـد. در صورتـی کـه شرکت‎کنندگان تمایل بـه شرکت در دو بخـش داشـته باشـند، بایـد مراحـل ثبـت‎نـام را بـه شـکل مجـزا طـی کنند.
الف. مسابقه تصویرگری کتاب‎های تصویری
۱- چه آثاری می‎توانند در این بخش شرکت کنند؟
– شرکت‎کنندگان در ایـن بخـش می‎تواننـد آثـار تصویرسـازی کـه بـرای کتاب‎هـای تصویـری بـرای مخاطبـان خردسـال خلـق شـده است را بـرای شرکت در نمایشگاه ارسـال کننـد.
– تکنیک و موضوع آثار آزاد است.
– شرکت‎کنندگان می‎توانند با ۳ تا ۵ اثر در این بخش شرکت کنند.
– آثاری که برای دوره‎های پیشین مسابقه فرفره طلایی ارسال شده، نمی‎توانند مجدداً برای مسابقه ارسال شوند.
۲- چه کسانی می‎توانند در این بخش شرکت کنند؟
– تمام هنرمندان ۱۸ تا ۳۹ سال.
– تصویرگران (حرفه‎ای و آماتور) با تصاویر (چاپ شده یا چاپ نشده) که بعد از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ خلق شده باشند.
– هنرآموزان مدارس هنری.
– ناشرانی که آثار آنها بعد از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شده باشد.
۳- مهلت ارسال
دوم اکتبر ۲۰۱۶ ساعت ۵۹:۲۳ به وقت پکن (۱۱مهر ۱۳۹۵)
۴- شیوۀ شرکت
شرکت‎کنندگان خــارج از چیــن و مناطــق از هنگ‎کنــگ، ماکائــو و تایــوان، باید آثــار خــود را بــه همــراه فــرم شرکت و عکـس پرسـنلی و توضیحـات تصاویـر بـه آدرس زیـر ارسـال کننـد:
goldenpinwheel.ccbf@outlook.com
یا از طریق سایت زیر برای آدرس فوق ارسال کنند:
https://www.wetransfer.com/
فرم شرکت در آدرس زیر موجود است:
http://www.ccbookfair.com/en/Whats-On/YoungIllustrators-Competition1
برای ثبت دقیق‎تر در دبیرخانۀ مسابقه، ایمیل‎های ارسالی باید حاوی موضوع  subject به شکل زیر باشند:
بخش- نام شرکت‎کننده- کشور
برای مثال:
Picture Book Illustration-James Bond-UK
Comic-James Bond-UK
۵- روند داوری بخش تصویرگری کتاب‎های تصویری
تمام آثار ارسالی توسط گروهی متشکل از تصویرگران، ناشران و متخصصان کتاب‎های تصویری ارزیابی می‎شوند.
در دور اول، داوران ۵۰ نفـر را بـه عنـوان فینالیسـت انتخـاب می‎کننـد. فهرسـت فینالیسـت‎ها در تاریـخ ۱۵ اکتبـر۲۰۱۶ (۲۴مهـر ۱۳۹۵)
در وب سـایت نمایشگاه منتـشر شـده، بـرای تمام فینالیسـت‎ها از طریـق ایمیـل ارسـال می‎شـود.
در دور دوم، هیـئت داوران برنـدگان را از میـان افـراد فینالیسـت مشـخص می‎کننـد. اسـامی برنـدگان در تاریـخ ۱۸ نوامبـر ۲۰۱۶(۲۸ آبـان ۱۳۹۵) در مراسـم افتتاحیـه اعـلام خواهـد شـد. سپس در وب سـایت منتشـر شـده، از طریـق ایمیـل بـه اطلاع شرکت‎کنندگان خواهد رسید.
۶- جوایز بخش تصویرگری کتاب های تصویری
۶-۱٫ امتیازات فینالیست‎ها
– آثار فینالیست‎ها در نمایشگاه کتاب کودک شانگهای به نمایش درخواهد آمد.
– آثار فینالیست در کاتالوگ نمایشگاه منتشر می‎شود.
– به فینالیست‎ها گواهی شرکت داده خواهد شد.
– آثار فینالیست‎ها در سایت نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.
۶-۲٫ جوایز
جایـزۀ بـزرگ فرفـره طلایی و ۱۰۰۰۰ رنمینبـی بـه دو تصویرگـر (چینـی و غیرچینـی) برتـر تعلـق می‎گیـرد. برنـدگان در نمایشگاه سـال ۲۰۱۷ یـک نمایشگاه اختصاصـی خواهنـد داشـت.
جایزۀ فرفره نقرهای و ۵۰۰۰ رنمینبـی به یک تصویرگر.
جایزۀ فرفره برنزی و ۲۰۰۰ رنمینبـی به یک تصویرگر.
جایزۀ تشویقی و ۱۰۰۰ رنمینبـی به ۵ تصویرگر.
۶-۳ .جایزۀ ناشران
هیئــت داوران متشــکل از تصویرگــران و نــاشران یــک برنــده از میــان افــراد فینالیســت انتخــاب خواهنــد کــرد. برنــده ایــن جایــزه بــا یکــی از نــارشان چینــی بــرای تصویرگــری یــک کتــاب تصویــری وارد همــکاری خواهــد شــد.
۶-۴٫ جایزۀ شاکر
شـاکر شرکتـی اسـت کـه از طریـق همـکاری بـا ایده‎پـردازان، تولیـد، بازاریابـی یکپارچـه و تجاری‎سـازی، محصـولات فکـری و فرهنگـی و سرگرمی بــرای جوانــان را توســعه می‎دهــد.
شـاکر بـه مـدت یـک سـال بـا برنـده ایـن جایـزه بـرای تصویرگـری قـرارداد خواهـد داشـت و همچنیـن شـاکر موظـف بـه حمایت از برنـده بـرای تبلیـغ و ترویـج اثـرش خواهـد بـود.
۶-۵٫ جایزۀ مردمی
پـس اعلام افـراد فینالیسـت در سـایت جشـنواره در تاریـخ ۱۵ اکتبـر ۲۰۱۶(۲۴مهـر ۱۳۹۵)، عمـوم مـردم می‎تواننـد بـه آثـار محبوبشـان رای بدهنـد. آرای مردمـی تـا تاریـخ ۲۰ نوامبـر در سـایت ثبـت خواهـد شـد و نتیجـه آرا در ظهـر روز ۲۰ نوامـر (۳۰ آبـان ۱۳۹۵)، آخریـن روز نمایشگاه، اعلام خواهـد شـد. اثـر برنـده ایـن جایـزه بـه عنـوان تصویـر رسـمی نمایشگاه کتـاب کـودک شـانگهای ۲۰۱۷ در پوسـتر، مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت.
ب. جایزۀ بخش کتاب‎های کیمیک استریپ
فراخوان این جایزه متعاقباً اعلام خواهد شد.
برای اطلاعات بیشتر می‎توانید به سایت زیر مراجعه کنید:
www.ccbookfair.com/en
و یا به نشانی زیر مکاتبه کنند:

goldenpinwheel.ccbf@outlook.com

متن فراخوان را از اینجا ببینید.

 مسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی شانگهای چین

بیان دیدگاه

اعلام منتخبین نمایشگاه سومین مسابقه طراحی پوستر یولا


شما درحال خواندن مطلباعلام منتخبین نمایشگاه سومین مسابقه طراحی پوستر یولاهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

منتخببین نمایشگاه سومین مسابقه طراحی پوستر یولا (سانفرانسیسکو) اعلام شد. هیئت ژوری پس از بررسی پوسترهای ارسالی از سراسر جهان که با موضوع افراط گرایی و معرفی منابع جدید انرژی برگزار شده بود، پوسترهای راه یافته به بخش فینال را در صفحه فیس بوک این مسابقه در معرض نمایش گذاشتند و اعلام نموده اند که ۱۰ پوستری که رای بیشتری  بدست آورد به عنوان نفرات اول تا دهم این مسابقه اعلام خواهند شد.  گفتنی است نام علی معصوم بیگی از ایران نیز در بین پوسترهای راه یافته به مرحله فینال این مسابقه به چشم می خورد.

برخی از پوسترهای راه یافته به بخش فینال:

02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012


اعلام منتخبین نمایشگاه سومین مسابقه طراحی پوستر یولا

بیان دیدگاه

انیمیشن «پلیس‌ها نمی‌دانند» در لندن


شما درحال خواندن مطلبانیمیشن «پلیس‌ها نمی‌دانند» در لندنهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

programme07-24pageA4.qxd


انیمیشن سام چگینی به بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم «پورتوبلو» لندن راه یافته است.
انیمیشن «پلیس‌ها نمی‌دانند» با بازی یکی از بازیگران انگلیسی «لنی هنری» و تهیه کنندگی کریس پورتر ساخته شده است. این فیلم با مضمون حمایت از سیاه پوستان درمقابل خشونت پلیس آمریکا و دراعتراض به تبعیض نژادی ساخته شده است.
این جشنواره که بزرگترین جشنواره فیلم‌های مستقل در انگلستان است؛ بیست و یکمین دوره آن از ۱ تا ۱۸ سپتامبر برگزار می‌شود.

golden-inkie

 انیمیشن «پلیس‌ها نمی‌دانند» در لندن

بیان دیدگاه

انیمیشن‌های خلاقانه بسازید


شما درحال خواندن مطلبانیمیشن‌های خلاقانه بسازیدهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

stop motion


اگر می‌خواهید از قدرت فیلمبرداری گوشی خود برای ساخت انیمیشن استفاده کامل ببرید حتماً اپلیکیشن Motion – Stop Motion Camera را روی گوشی خود نصب کنید. در واقع این برنامه بهترین راه برای ساخت ویدئوهای Stop Motion است.
استاپ موشن در واقع یک روش خلاقانه فیلمبرداری است که در آن به جای اینکه به دنبال خلق سوژه‌های ویژه و خارق‌العاده برای فیلمبرداری باشید می‌توانید با جابه‌جایی سوژه‌ها آن طور که می‌خواهید یک ویدئو خلاقانه بسازید. نحوه ساخت فیلم به کمک این اپلیکیشن بسیار ساده است فقط شما باید چند قانون را رعایت کنید.
اول از همه دوربین را باید در یک جای ثابت بگذارید. بعد از اینکه کادر ثابت خود را انتخاب کردید حالا سوژه‌های خود مانند یک عروسک، انسان، گل و… را در این کادر ثابت قرار دهید. حالا به سوژه مورد نظرتان حرکتی را که می‌خواهید بدهید و آن را در فریم Motion به ثبت برسانید.
هیچ محدودیتی برای ثبت فریم در برنامه Motion نخواهید داشت و این یعنی می‌توانید برای جذاب و واقعی‌تر کردن انیمیشن هر چند حرکتی که می‌خواهید را به سوژه خود بدهید. امکان ضبط ویدئو به صورت تایم لپس از دیگر ویژگی‌های این اپلیکیشن است. Motion – Stop Motion Camera به صورت رایگان از طریق گوگل‌پلی در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید قرار گرفته است. اما به عنوان کاربران سیستم عامل ios برای ثبت فیلم به صورت یک انیمیشن می‌توانید از برنامه Stop Motion Studio کمک بگیرید.
این برنامه نیز مانند برنامه اندرویدی عمل می‌کند و بجز این‌ها امکان اضافه کردن جزئیات بیشتر به انیمیشن شما مانند متن، صوت و فایل‌های موسیقی را هم دارد. همچنین بعد از پایان کار می‌توانید کارخود را به شکل فایل‌های ویدئویی یا GIF در گوشی ذخیره کنید. این برنامه علاوه بر اینکه در اختیار کاربران سیستم عامل IOS به صورت رایگان قرار گرفته، برای کاربران سیستم عامل اندروید و ویندوزفون هم قابل دریافت است.

منبعانیمیشن‌های خلاقانه بسازید

بیان دیدگاه

انیمیشن «وقتی بچه بودم» در جشنواره محیط‌ زیست برزیل


شما درحال خواندن مطلبانیمیشن «وقتی بچه بودم» در جشنواره محیط‌ زیست برزیلهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

2180483


پویانمایی «وقتی بچه بودم» به کارگردانی مریم کشکولی‌نیا از تولیدات امور سینمایی کانون در بخش مسابقه هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های محیط زیست و ویدیویی کشور برزیل به نمایش درآمد.
این پویانمایی هشت دقیقه‌ای که روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ به نمایش درآمد با ۲۲ فیلم پذیرفته شده در بخش مسابقه این جشنواره به رقابت پرداخت.
در این جشنواره که در دو بخش «مسابقه» و «غیرمسابقه» برگزار می‌شود مجموع ۳۶۵ فیلم پذیرفته شده در هر دو بخش از کشورهای فرانسه، استرالیا، آلمان، بلژیک، هند و برزیل با هم به رقابت می‌پردازند.
همچنین دو فیلم کوتاه انیمیشن «دزد درخت‌ها» به کارگردانی راشین خیریه و «مومو» به کارگردانی هادی طبسی و رسول زرین در بخش «غیرمسابقه‌»ای این جشنواره قرار دارند.
این جشنواره با هدف ترویج تولید فیلم‌هایی که به مسایل محیط زیست می‌پردازند و تشویق اهالی سینما برای تماشای این نوع فیلم‌ها در این منطقه همه ساله برگزار می‌شود.
دست‌اندرکاران این جشنواره امیدوار هستند که بتوانند با برگزاری این رویداد فرهنگی به بهبود اوضاع اقتصادی این شهر به طور خلاقانه کمک کنند و زمینه توسعه‌ی روزافزون بخش فرهنگی و گردشگری این شهر را به عنوان میزبان این جشنواره فراهم کنند.
این  گروه، مسایل زیست محیطی را موضوع اصلی جهان امروز می‌دانند و معتقد هستند که این جشنواره فضایی برای بحث و گفت و گو در این زمینه را از طریق نمایش فیلم، برگزاری کارگاه، میزگردها، سمینارها و فعالیت‌های جنبی دیگر در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.
هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم‌های محیط زیست و ویدیویی از ۲۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵در شهر «گونیاس» کشور برزیل برگزار می‌شود.

منبعانیمیشن «وقتی بچه بودم» در جشنواره محیط‌ زیست برزیل

بیان دیدگاه

۲ روز، ۴ ورکشاپ


شما درحال خواندن مطلب۲ روز، ۴ ورکشاپهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

Workshops


۲روز، ۴ ورکشاپ عنوان مجموعه کارگاه هاییست که در مدرسه هنری اینورس برگزار خواهد. در این ورکشاپ ها موضوعاتی با عنوان: در مسیر موفقیت شغلی و Personal Branding ، روند طراحی کانسپت فضا و شخصیت در یک فیلم هالیوودی ، یک صبحانه حرفه ای و لذت استاپ موشن توسط اساتید مربوطه برگزار خواهد شد.
ارائه دهندگان این ورکشاپ  سینا فرهمند، سهیل دانش اشراقی، علیرضا اردوبادی و عقیل حسینیان خواهند بود. چهار ورکشاپ نام برده در دو روز “پنجشنبه ۴ شهریورماه” و “جمعه ۵ شهریورماه” برگزار خواهند شد. علاقمندان برای حضور در این کارگاه‌ها می توانند به اینجا مراجعه کنند.۲ روز، ۴ ورکشاپ

بیان دیدگاه

۷ لوگوی جدید موزیلا را ببینید و انتخاب کنید


شما درحال خواندن مطلب۷ لوگوی جدید موزیلا را ببینید و انتخاب کنیدهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

mozilla


موزیلا باهدف تغییر لوگو و برند خود، ۷ طراحی به سبک انگلیسی را قبل از تأیید به کاربران خود پیشنهاد داد. طراحی‌ها از سوی جانسون بنکس انگلیسی انجام‌شده و انعکاسی از حال و هوای دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی ذکرشده است.

هرکدام از این طراحی‌ها داستانی پشت سرخود دارند و کاربران با رفتن به این صفحه تا دو هفته و قبل از تأیید لوگوی اصلی می‌توانند دراین‌باره اظهارنظر کنند.
موزیلا به عنوان بخشی از نت اسکیپ(یکی از قدیمی ترین مرورگرهای وب مدرن) در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد و مسئول محصولاتی مانند فایرفاکس، ایمیل تاندربرد، مرورگر موبایل فایرفاکس و سیستم عامل فایرفاکس و باگ زیلا (سیستم ردیاب حفره روی سیستم ها) است.

 

 

لوگوی پیشنهادی شماره 1
لوگوی پیشنهادی شماره ۱

 

لوگوی پیشنهادی شماره 2
لوگوی پیشنهادی شماره ۲

 

لوگوی پیشنهادی شماره 3
لوگوی پیشنهادی شماره ۳

 

لوگوی پیشنهادی شماره 4
لوگوی پیشنهادی شماره ۴

 

لوگوی پیشنهادی شماره 5
لوگوی پیشنهادی شماره ۵

 

لوگوی پیشنهادی شماره 6
لوگوی پیشنهادی شماره ۶

 

لوگوی پیشنهادی شماره 7
لوگوی پیشنهادی شماره ۷۷ لوگوی جدید موزیلا را ببینید و انتخاب کنید

بیان دیدگاه

تصویرگری مثل کارگردانی/ سولماز جهانگیر


شما درحال خواندن مطلبتصویرگری مثل کارگردانی/ سولماز جهانگیرهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

« در طراحی این مجموعه، روایتگری و داستان گویی به شیوه کلاسیک مدنظر بود. سعی کردم روایتی ملموس از اتفاقی ساده را به تصویر بکشم تا کودک امروز کمی دقیق تر به موضوعات ظاهرا ساده اطرافش نگاه کند. قطع کتاب به گونه ای انتخاب شد تا در خدمت روایتگری قصه باشد و به ایجاد خط سیری در ذهن کودک کمک کند، بنابراین قطع عمودی یا خشتی چندان مطلوبم نبودند. موضوع داستان فراهم کردن صبحانه برای چند بچه موش است. مادر برای مهیا کردن صبحانه از خانه بیرون می رود و کل داستان به ماجرای آماده کردن کمی نان و پنیر و گردو می پردازد. درواقع این داستان برای آشنایی بچه ها با تهیه آنچه که هر روز راحت به دست می آورند، نوشته شده است. فرآیند طراحی هایم از مطالعه و دیدن شروع می شود و بعد اتود زدن. فکر می کنم تصویرگر، خصوصا در تصویرسازی های داستان محور مثل کارگردانی است که علاوه بر شخصیت پردازی و ترکیب بندی های مناسب باید طوری عمل کند که رشته داستان از دست نرود و تصویر و محتوا تا پایان کودک را با خود همراه کند. در روند طراحی و اتود زدن بعد از طراحی کاراکترها مهم ترین بخش همین موضوع است. برای این مجموعه تکنیک مورد علاقه ام اکرلیک را انتخاب کردم. داستان « نان و پنیر و گردو» نوشته «ایمان خاکسار» است. »
سولماز جهانگیر دانش آموخته ی رشته ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران، تصویرگر، نقاش است. او تا به حال منتخب سوگواره هنرهای عاشورایی، دوسالانه نیایش و همین طور نمایشگاه ادیان توحیدی در بخش تصویرسازی بوده است.

solmaz jahangir (1) solmaz jahangir (2) solmaz jahangir (3) solmaz jahangir (4) solmaz jahangir (5) solmaz jahangir (6) solmaz jahangir (7) solmaz jahangir (8) solmaz jahangir (9)solmaz jahangir (10)


تصویرگری مثل کارگردانی/ سولماز جهانگیر

بیان دیدگاه

اعلام آثار منتخب انیمیشن هجدهمین جشن سینمای ایران


شما درحال خواندن مطلباعلام آثار منتخب انیمیشن هجدهمین جشن سینمای ایرانهستید امیدواریم از خواندن این مطلب که توسط برگ گراف فراهم شده لذت ببرید

خبرroozrang01


آثار منتخب بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینمای ایران توسط هیات انتخاب اعلام شد.  هیات انتخاب بخش فیلم‌های انیمیشن از میان آثار متقاضی در هجدهمین جشن سینمای ایران ۳۷ اثر را برگزید.
«OBC۱» امین حق شناس، «OBC۲» امین حق شناس، «از سرزمین های شرقی» سارا طبیب زاده، «اکوان دیو» میلاد دائمی، «ایشالا» اشکان رهگذر، «آنتراکت» سید محمدرضا خردمندان، «بازمانده» احسان طاهری، «پروانگی» علی عزیزی، «پگاسوس» اشکان رهگذر، «جنگ جهانی سوم» عبدالامیر سبیعی، «در تاریکی» زهره فیضی، «در تیررس» مرضیه خیرخواه، «در مسیر باران» حامد کاتبی، «درخت پرتقالی» امیر هوشنگ معین، «رویای یک روز خوب» صادق جوادی، «زالزالک» ایرج محمدی رزینی، «زمین روباه» مقداد اخوان، «سایه‌ای که نور شد» نازنین سبحان سربندی، «سوزنبان» علی حضرت پور، «صورتی» محبوبه محمد زکی، «غرولند» سیاوش خدایی، «فرق من با بچه قورباغه چیه» احسان نصری، «فهرست مقدس» محمد امین همدانی، «قرمز» حسین صفارزادگان، «قطار» جواد مطوری، «کفن و دفن» نیما  مجلسی، «کودکان» هادی محمدیان، «کودکان بلوط» سعادت رحیم زاده، «لایت سایت» سید مسلم طباطبایی، «لولو» کیانوش عابدی و نیما مجلسی، «لیما» افشین روشن بخت و وحید جعفری، «مادر» سید محمدرضا خردمندان، «مثل یک پروانه روی یک قلب» مریم خلیل زاده، «مردی که خود را کشت» هادی محمدیان، «من، پنجره و گربه» فاطمه گودرزی، «هویت هیچکس» علیرضا صالحی و «یک لحظه عشق» مرتضی بهرام آثار منتخب بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینمای ایران هستند.
رسول بابارضا، احمد پوررفیع عربانی، سعید توکلیان، ابوالفضل رازانی، اسماعیل شرعی، ناهید صمدی امین، مهناز عادلی، بهرام عظیمی، علیرضا گلپایگانی، وحید نصیریان و علی نوری اسکویی به عنوان اعضای هیات انتخاب ۳۷ اثر فوق  را برای حضور در بخش انیمیشن هجدهمین جشن سینمای ایران انتخاب کردند.

منبعاعلام آثار منتخب انیمیشن هجدهمین جشن سینمای ایران